2014 – Aug – Week 2

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

DSC_2372ALavandhAr – day 1 – kAttu mannAr kOyil

 

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – 
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – 
http://guruparamparai.wordpress.com