2014 – May – Week 5

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

ranganathar-with-nachiyars

adiyen sarathy ramanuja dasan