2014 – Nov – Week 1

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

IMG_1981Adhi kEsava perumAL, ubhaya nAchiyArs, poigai AzhwAr, emperumAnAr, piLLai lOkAchAryar, mAmunigaL

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org