Daily Archives: July 1, 2014

2014 – July – Week 1

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

alavandhar-deivavariandan-maranerinambiALavandhAr with his two dear sishyas – dheivavAri ANdAn and mARanEri nambi on his either sides (sculpture at srIrangam udayavar sannidhi)

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – 
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – 
http://guruparamparai.wordpress.com