Daily Archives: July 6, 2014

2014 – July – Week 2

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

2014-07-05 16.42.11srIman nAthamunigaL – day 6 – thiruvavathAra uthsavam – kAttumannAr kOyil

 

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – 
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – 
http://guruparamparai.wordpress.com