Daily Archives: November 23, 2014

2014 – Nov – Week 5

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

IMG_2102Adhi kEsava perumAL with nAchiyArs – srIperumbUthUr

kaliyan-and-his-nachiyarkumudhavalli nAchiyAr and thirumangai AzhwAr – AzhwAr’s thiruvavathAra uthsavam starting on Nov 26th

IMG_6238mAmunigaL – srIperumbUthUr (thirumUlam on Nov 25th)

 

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org