Daily Archives: July 28, 2015

2015 – July – Week 5

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

20150725_202733-1_resizedjagannAtha perumAL, nAchchiyArs – nAthan kOyil

IMG_20150726_121529ArAvamuthan, nAchchiyArs, thIrtha bhErar – thirukkudanthai

IMG_20150727_175739rAja gOpalan, nAchchiyArs, nAthamunigaL, ALavandhAr

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org