Daily Archives: May 19, 2018

2018 – May – Week 4

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

23rd (vaikAsi pUram) – AzhwArthirunagari, SrI vAnamAmalai mutt, gIthA, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

granthams

dhivya prabandham


22nd (vaikAsi magam) – AzhwArthirunagari, thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, gIthA, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

granthams

dhivya prabandham


21st (vaikAsi Ayilyam) – AzhwArthirunagari, thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, gIthA, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

granthams

dhivya prabandham


20th (vaikAsi pUsam) – AzhwArthirunagari, SrI vAnamAmalai mutt, gIthA, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org