Daily Archives: May 31, 2018

2018 – Jun – Week 1

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

2nd (vaikAsi pUrAdam) – SrIperumbUthUr,  thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


1st (vaikAsi pUrAdam) – SrIperumbUthUr,  SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org