Daily Archives: June 3, 2018

2018 – Jun – Week 2

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama

9th (vaikAsi rEvathi) – SrIperumbUthUr,  SrI vAnamAmalai mutt, granthams updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams


8th (vaikAsi uthrattAdhi) – SrIperumbUthUr,  SrI vAnamAmalai mutt, Learner’s Series, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids – Learner’s Series

granthams

dhivya prabandham


7th (vaikAsi pUrattAdhi) – SrIperumbUthUr,  SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


6th (vaikAsi sathayam) – SrIperumbUthUr,  thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


5th (vaikAsi avittam) – SrIperumbUthUr,  thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


4th (vaikAsi thiruvONam) – SrIperumbUthUr,  thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, granthams, e-books, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


3rd (vaikAsi uthrAdam) – SrIperumbUthUr,  thiruvallikkENi, SrI vAnamAmalai mutt, granthams, dhivyaprabandham updates

Announcements

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org