Daily Archives: August 11, 2018

2018 – Aug – Week 3

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

18th (AvaNi viSAgam) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


17th (AvaNi swAthi) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, thiruvallikkENi, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


16th (Adi chithrai) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham


15th (Adi hastham) – AzhwArthirunagari, SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


14th (Adi uthram) – AzhwArthirunagari, pavaLavaNNam, SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, vAnamAmalai, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


13th (thiruvAdip pUram) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


12th (Adi magam) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org