Daily Archives: August 18, 2018

2018 – Aug – Week 4

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

25th (AvaNi thiruvONam) – pavithrOthsavam (various dhivyadhESams), SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


24th (AvaNi uthrAdam) – pavithrOthsavam (various dhivyadhESams), SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


23rd (AvaNi pUrAdam) – SrIperumbUthUr, thiruvallikkENi, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham


22nd (AvaNi pUrAdam) – SrIperumbUthUr, thiruvallikkENi, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


21st (AvaNi mUlam) – SrIperumbUthUr, thiruvallikkENi, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


20th (AvaNi kEttai) – SrIperumbUthUr, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


19th (AvaNi anusham) – SrIperumbUthUr, vAnamAmalai, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org