Daily Archives: January 19, 2019

2019 – Jan – Week 4

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

26th (thai hastham) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


25th (thai uthram) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

dhivya prabandham


24th (thai pUram) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

dhivya prabandham


23rd (thai magam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


22nd (thai Ayilyam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


21st (thai pUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


20th (thai punarpUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org