Daily Archives: January 27, 2019

2019 – Jan – Week 5

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

31st (thai kEttai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


30th (thai anusham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


29th (thai visAgam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


28th (thai swAthi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrI bhagavath gIthA, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

dhivya prabandham


27th (thai chithrai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org