Daily Archives: January 18, 2020

2020 – Jan – Week 4

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

25th (thai 11 – thiruvONam, prathamai) – dhivyadhESams, Education/Kids updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids


24th (thai 10 – uthrAdam, amAvAsyai) – dhivyadhESams, Education/Kids updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids


23rd (thai 9 – pUrAdam, chathurdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams


22nd (thai 8 – mUlam, thrayOdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


21st (thai 7 – kEttai, EkAdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


20th (thai 6 – anusham, dhaSami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


19th (thai 5 – viSAgam, navami/dhaSami) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org