Author Archives: Sarathy Thothathri

2019 – Feb – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

16th (mAsi thiruvAdhirai) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


15th (mAsi mrgaSIrsham) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


14th (mAsi rOhiNi) – dhivyadhESams, Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


13th (mAsi kArthigai) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


12th (thai bharaNi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


11th (thai aSwini) – dhivyadhESams, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


10th (thai rEvathi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramaunja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Feb – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

9th (thai uthrattAdhi) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


8th (thai pUrattAdhi) – dhivyadhESams, gIthA, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

dhivya prabandham


7th (thai sathayam) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


6th (thai sathayam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


5th (thai avittam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


4th (thai thiruvONam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham


3rd (thai uthrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, gIthA, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

SrI bhagavath gIthA

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramaunja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Feb – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

2nd (thai pUrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


1st (thai mUlam) – Mobile app, dhivyadhESams, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramaunja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Jan – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

31st (thai kEttai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


30th (thai anusham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


29th (thai visAgam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


28th (thai swAthi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrI bhagavath gIthA, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrI bhagavath gIthA

dhivya prabandham


27th (thai chithrai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Jan – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

26th (thai hastham) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


25th (thai uthram) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

dhivya prabandham


24th (thai pUram) – Mobile app, dhivyadhESams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

dhivya prabandham


23rd (thai magam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


22nd (thai Ayilyam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


21st (thai pUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


20th (thai punarpUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Jan – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

19th (thai thiruvAdhirai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


18th (thai mrgaSIrsham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


17th (thai rOhiNi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


16th (thai kArthigai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app, Youtube

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


15th (thai bharaNi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


14th (mArgazhi aSwini) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


13th (mArgazhi rEvathi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Jan – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

12th (mArgazhi uthrattAdhi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


11th (mArgazhi pUrattAdhi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


10th (mArgazhi sathayam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


9th (mArgazhi avittam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


8th (mArgazhi thiruvONam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


7th (mArgazhi uthrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


6th (mArgazhi pUrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2019 – Jan – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

5th (mArgazhi mUlam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


4th (mArgazhi kEttai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


3rd (mArgazhi anusham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


2nd (mArgazhi visAgam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


1st (mArgazhi swAthi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

2018 – Dec – Week 6

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

31st (mArgazhi chithrai) – Mobile app, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


30th (mArgazhi hastham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org


2018 – Dec – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

29th (mArgazhi uthram) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


28th (mArgazhi pUram) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


27th (mArgazhi magam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


26th (mArgazhi Ayilyam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


25th (mArgazhi pUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


24th (mArgazhi punarpUsam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


23rd (mArgazhi thiruvAdhirai) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org