2024 – Jun – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

29th (Saturday, Ani 15 – uthrattAdhi, ashtami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


28th (Friday, Ani 14 – pUrattAdhi, sapthami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


27th (Thursday, Ani 13 – sathayam, shashti) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


26th (Wednesday, Ani 12 – avittam, panchami) – uthsavams, Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

uthsavams

SrIvaishNava Education

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


25th (Tuesday, Ani 11 – thiruvONam, chathurthi) – uthsavams, Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

uthsavams

SrIvaishNava Education

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


24th (Monday, Ani 10 – uthrAdam, thrithIyai) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


23rd (Sunday, Ani 9 – pUrAdam, dhvithIyai) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org