2014 – Sep – Week 5

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: 30th – navarAthri (various), srIvillipuththUr brahmOthsavam and ponnadi updates pacchai vAraNam (pEttai) – navarAthri days 4 and 5 – http://purushamangalam.koyil.org/?p=211 srIperumbUthUr – navarAthri day 4 (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.in/2014/09/sep-2014-week-5.html srIvillipuththUr – purattAsi brahmOthsavam day 4 (yesterday) – http://srivilliputhur.koyil.org/?p=131 thirumeyyam – navarAthri – … Read more

2014 – Sep – Week 4

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama:  srIvaramangA nAchiyAr – vAnamAmalai ANdAL – vrindhAvan srI rangaji mandhir 27th – navarAthri, guru paramaparai updates pacchai vAraNam (pEttai) – navarAthri day 3 (yesterday) – http://purushamangalam.koyil.org/?p=211 srIperumbUthUr – navarAthri day 2 (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.in/2014/09/sep-2014-week-4.html vAnamAmalai – navarAthri day 3 (yesterday) – … Read more

2014 – Sep – Week 3

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: kaNNan emperumAn periyavAchAn piLLAi srIperumbUthUr embAr jIyar mutt – 1st jIyar – appan thiruvEnkata rAmAnuja embAr jIyar 20th – srIperumbUthUr updates srIperumbUthUr – friday (yesterday) –  http://sriperumbuthur.blogspot.com/2014/09/sep-2014-week-3.html 19th – pacchai vAraNam (pEttai), srIperumbUthUr, thiruvallikkENi, Srimaan Infotech updates pacchai vAraNam (pEttai) – … Read more

2014 – Sep – Week 2

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: Adhi kEsava perumAL with thAyArs and emperumAnAr, srIperumbUthUr 12th – kUram, srIperumbUthUr, thiruvallikkENi, vAnamAmalai, ponnadi updates kUram – AvaNi rEvathi (yesterday) – http://kuram.koyil.org/?p=226 srIperumbUthUr – AvaNi rEvathi (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2014/09/sep-2014-week-2.html thiruvallikkENi – AvaNi rEvathi (yesterday) – http://thiruvallikkeni.koyil.org/?p=182 vAnamAmalai – pavithrOthsavam day … Read more

2014 – Sep – Week 1

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: nammAzhwAr – parAngusa nAyaki thirukkOlam during thirukkOLUr mangaLAsAsanam 6th – pavithrOthsavam (various dhivya dhEsams), guru paramparai updates kUram – ankurArppaNam and pavithrOthsam day 1 – http://kuram.koyil.org/?p=201 srIperumbUthUr – pavithrOthsavam day 1 – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2014/09/sep-2014-week-1.html thirumazhisai – pavithrOthsavam day 1 – http://thirumazhisai.koyil.org/?p=211 thiruvallikkENi – … Read more