2015 – July – Week 5

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: jagannAtha perumAL, nAchchiyArs – nAthan kOyil ArAvamuthan, nAchchiyArs, thIrtha bhErar – thirukkudanthai rAja gOpalan, nAchchiyArs, nAthamunigaL, ALavandhAr 31st – pacchaivAraNam (pEttai), srIperumbUthUr, thirupputkuzhi, srI embAr jIyar mutt, srI vAnamAmalai mutt, Adi uthrAdam updates pacchaivAraNam (pEttai) – pavithrOthsavam day 3 (day before yesterday) – … Read more

2015 – July – Week 4

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: 25th – pacchaivAraNam (pEttai), srIperumbUthUr, dhivya prabandham updates pacchaivAraNam (pEttai) – upcoming pavithrOthsavam (26th to 29th) – http://purushamangalam.koyil.org/?p=365 srIperumbUthUr – Adi friday (thAyAr puRappAdu), ALavandhAr uthsavam day 3 (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.in/2015/07/july-2015-week-4.html dhivya prabandham thiruvAimozhi 1.4.7 – enbu izhai – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvaimozhi-1-4-7-enbu-izhai/ . Full … Read more

2015 – July – Week 3

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: srI ranganAthan with nAchchiyArs (on rEvathi) ennaip peRRa thAyAr (on jyEshtAbishEkam) emperumAnAr (during kOdai uthsavam) 18th – kUram, srIperumbUthUr, thiruvallikkENi, vAnamAmalai, srI vAnamAmalai mutt, granthams updates kUram – Adi veLLi (Friday) (yesterday) – http://kuram.koyil.org/?p=344 srIperumbUthUr – Adi mAsa pravEsam, Friday (yesterday) … Read more

2015 – July – Week 2

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: Adhi kEsava perumAL thirukkaNNamangai ANdAn 11th – srIperumbUthUr, thiruninRavUr, thiruppullANi, thiruvallikkENi, dhivya prabandham updates srIperumbUthUr – Ani aswini (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.in/2015/07/july-2015-week-2.html thiruvallikkENi – Ani rEvathi (Jul 9th) – http://thiruvallikkeni.koyil.org/?p=264 thiruninRavUr – thAyAr jyEshtAbishEkam (yesterday) – http://thiruninravur.koyil.org/?p=161 thiruppullANi – Friday Unjal dharsan … Read more

2015 – July – Week 1

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: srI vAnAchala mahAmunayE nama: “srIsailEsa dhayApAthram” – thaniyan avathAra dhinam – Ani thirumUlam jagannAtha perumAL – thiruppullANi jagannAtha perumAL – thirumazhisai 4th – srIperumbUthUr, thirumazhisai, Ani sravaNam updates srIperumbUthUr – Ani uthrAdam (yesterday) – http://sriperumbuthur.blogspot.com/2015/07/july-2015-week-1.html thirumazhisai – brahmOthsavam day 8 (yesterday) – http://thirumazhisai.koyil.org/?p=360 Ani sravaNam – … Read more