2018 – Dec – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 1st (kArthigai uthram) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates dhivyadhESams, uthsavams SrIperumbUthUr – kArthigai pUram (yesterday) – https://sriperumbuthur.blogspot.com/2018/11/november-2018.html . SrIvaishNava Education/Kids Recent audio recordings on SrIvishNu sahasranAmam (English discourse) uploaded at  http://pillai.koyil.org/index.php/2018/11/learn-srivishnu-sahasranamam/ . Backup site – https://koyilorg.wordpress.com/dhivya-prabandham-santhai-recordings/ . dhivya prabandham thiruvAimozhi nURRandhAdhi pAsuram 4 – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2018/11/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-4/ … Read more

2018 – Nov – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 30th (kArthigai pUram) – dhivyadhESams, granthams, dhivya prabandham updates dhivyadhESams, uthsavams SrIperumbUthUr – kArthigai magam (yesterday) – https://sriperumbuthur.blogspot.com/2018/11/november-2018.html . granthams gIthArtha sangraham Part 4 – http://githa.koyil.org/index.php/githartha-sangraham-telugu-4/ based on http://githa.koyil.org/index.php/githartha-sangraham-4/ – telugu translation by vakuLAbharaNan swamy. Full series available at http://githa.koyil.org/index.php/githartha-sangraham-telugu/ . dhivya prabandham thiruvAimozhi nURRandhAdhi pAsuram 3 – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2018/11/thiruvaimozhi-nurrandhadhi-3/ … Read more

2018 – Nov – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 24th (kArthigai rOhiNi) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids,  dhivya prabandham updates dhivyadhESams, uthsavams Starting  today – anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam – Please see a practical guide to anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam (in multiple languages) English – http://ponnadi.blogspot.in/2013/11/anadhyayana-kalam-and-adhyayana-uthsavam.html . Lecture – https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegjxcUzMfCI_ouGaE . Thamizh – … Read more

2018 – Nov – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 17th (kArthigai sathayam) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates dhivyadhESams, uthsavams pavaLavaNNam – bhUthaththAzhwAr thirunakshathram (yesterday) – http://www.varavaramuni.com/announcements/2018-aippasiavittam-thiruppavalavannam . SrIperumbUthUr – aippasi avittam (yesterday) – https://sriperumbuthur.blogspot.com/2018/11/november-2018.html . thiruvallikkENi – aippasi avittam (yesterday) – http://thiruvallikkeni.koyil.org/?p=801 . SrIvaishNava Education/Kids Recent audio recordings naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar vaibhavam (English/thamizh … Read more

2018 – Nov – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: 10th (aippasi kEttai) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates dhivya dhESams, uthsavams SrIperumbUthUr – aippasi anusham, maNavALa mAmunigaL day 8, sEnai mudhaliyAr day 7, piLLai lOkAchAryar day 5 (yesterday) – https://sriperumbuthur.blogspot.com/2018/11/november-2018.html . thirukkaNNamangai – maNavALa mAmunigaL day 8 (yesterday) – http://thirukkannamangai.koyil.org/?p=394 . thiruvallikkENi – maNavALa mAmunigaL … Read more