2022 – Nov – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 5th (aippasi 19 – uthrattAdhi, dhvAdhaSi) – uthsavams, Education, dhivyaprabandham, Book release updates uthsavams aippasi uthrattAdhi – nArAyaNa (viLAnchOlai piLLai) – http://acharyas.koyil.org/index.php/vilancholai-pillai/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/WR1bUQVDx8U vaibhavam in English – https://youtu.be/rb0_V2KuXSg SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 3 PM to 4 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam … Read more

2022 – Oct – Week 6

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 31st (aippasi 14 – pUrAdam/uthrAdam, sapthami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 12.30 PM to 1.30 PM IST – periya thirumozhi kAlakshEpam (at SrI mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 12.30 PM. Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/vanamamalaimutt/ 8.30 PM to … Read more

2022 – Oct – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 29th (aippasi 12 – kEttai/thirumUlam, chathurthi) – uthsavams, Education,  dhivyaprabandham, Book release updates uthsavams aippasi thirumUlam (Today in some dhivyadhESams) – SrI varavaramuni (azhagiya maNavALa mAmunigaL) – http://acharyas.koyil.org/index.php/mamunigal/ vaibhavam in thamizh – https://youtu.be/1AqjZn_IJZA vaibhavam in English – https://youtu.be/A5yMmO8qqzc SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 4.30 PM to 5.30 … Read more

2022 – Oct – Week 4

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 22nd (aippasi 5 – pUram, dhvAdhaSi) – Education,  dhivyaprabandham, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 2 PM to 3 PM IST – bhagavath vishayam kAlakshEpam (at SrI mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 2 PM. 3 PM to 4 PM IST – … Read more

2022 – Oct – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 15th (purattAsi 28 – mrgaSIrsham, shashti) – Education,  dhivyaprabandham, granthams, Book release updates SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 1.30 PM to 2.30 PM IST – bhagavath vishayam kAlakshEpam (at SrI mudhaliyANdAn swamy thirumALigai, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 1.30 PM. 4 PM to 5 PM IST … Read more

2022 – Oct – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama: 8th (purattAsi 21 – pUrattAdhi, chathurdhaSi) – uthsavams, Education, granthams, dhivyaprabandham, Book release updates uthsavams thirunakshathram today – purattAsi (kanni) pUrattAdhi – varadha nArAyaNAchArya (kOyil kandhAdai aNNan) – http://acharyas.koyil.org/index.php/koyil-annan/ vaibhavam in thmizh – https://youtu.be/xybUAgMT5aQ vaibhavam in English – https://youtu.be/ZiABIh983rY SrIvaishNava Education Today’s classes at https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/ 2.50 … Read more