2024 – Jun – Week 1

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

1st (Saturday, vaikAsi 19 – uthrattAdhi, navami/dhaSami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

    • 2:00 PM to 5.30 PM IST – SrIvaravaramuni vidhyAlayam Annual day function (at kUraththAzhwAn sannidhi, periya kOyil, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 2 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org