2024 – May – Week 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

31st (Friday, vaikAsi 18 – pUrattAdhi, ashtami/navami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 1.30 PM to 2.30 PM IST – thiruchchandha viruththam santhai. Only in FCC.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


30th (Thursday, vaikAsi 17 – avittam/sathayam, sapthami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 1.30 PM to 2.30 PM IST – thiruchchandha viruththam santhai. Only in FCC.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


29th (Wednesday, vaikAsi 16 – thiruvONam/avittam, shashti) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 1.30 PM to 2.30 PM IST – thiruchchandha viruththam santhai. Only in FCC.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


28th (Tuesday, vaikAsi 15 – uthrAdam/thiruvONam, panchami) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 1.30 PM to 2.30 PM IST – thiruchchandha viruththam santhai. Only in FCC.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


27th (Monday, vaikAsi 14 – pUrAdam, chathurthi) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 1.30 PM to 2.30 PM IST – thiruchchandha viruththam santhai. Only in FCC.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements


26th (Sunday, vaikAsi 13 – thirumUlam, thrithIyai) – Education, dhivyaprabandham, granthams, Announcements

SrIvaishNava Education

  • 2:00 PM to 3.00 PM IST – thiruchchandha viruththam kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 2 PM.
  • 3.30 PM to 4.30 PM IST – bhagavath vishaya kAlakshEpam (at 205 B Block, Vignesh keerthana flats, No 3 East adaiyavalainjan street, SrIrangam). Youtube/Facebook live at 3.30 PM.

dhivyaprabandham

SrIvaishNava granthams

Announcements