2018 – Dec – Week 6

SrI: SrImathE SatakOpAya SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

31st (mArgazhi chithrai) – Mobile app, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


30th (mArgazhi hastham) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org


Leave a Comment