2018 – Dec – Week 2

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

8th (kArthigai mUlam) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams,  dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


7th (kArthigai kEttai) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids,  dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


6th (kArthigai anusham) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids,  dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


5th (kArthigai viSAgam) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids,  dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


4th (kArthigai swAthi) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


3rd (kArthigai chithrai) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


2nd (kArthigai hastham) – dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment