2018 – Dec – Week 3

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

15th (kArthigai pUrattAdhi) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, SrI bhagavath gIthA, granthams updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrI bhagavath gIthA

granthams


14th (kArthigai sathayam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, SrI bhagavath gIthA, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrI bhagavath gIthA

dhivya prabandham


13th (kArthigai avittam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, SrI bhagavath gIthA, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

SrI bhagavath gIthA

  • SrI bhagavath gIthA 1st chapter – recital (audio) by vaishNavi ammangar uploaded in http://githa.koyil.org .

granthams

dhivya prabandham


12th (kArthigai thiruvONam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


11th (kArthigai uthrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, granthams, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


10th (kArthigai uthrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


9th (kArthigai pUrAdam) – Mobile app, dhivyadhESams, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

Mobile app

dhivyadhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment