Daily Archives: April 4, 2015

2015 – Apr – Week 2

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

srIperumbUthUr – panguni uthram

10330440_349299298602082_5313042461054567227_npacchaivAraNam (pEttai) – panguni uthram

11091189_676226322483638_1876088020800810227_nsrIvillipuththUr – panguni uthram

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org