Daily Archives: September 8, 2018

2018 – Sep – Week 3

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

15th (AvaNi anusham) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham


14th (AvaNi visAgam) – SrIperumbUthUr, SrIvillipuththUr, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

granthams

dhivya prabandham


13th (AvaNi swAthi) – SrIperumbUthUr, SrIvaishNava Education/Kids, granthams, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

granthams

dhivya prabandham


12th (AvaNi chithrai) – SrI bhagavath gIthA, SrIperumbUthUr, dhivya prabandham updates

SrI bhagavath gIthA – Printed book

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham


11th (AvaNi hastham) – SrIperumbUthUr, SrIvaishNava Education/Kids, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

SrIvaishNava Education/Kids

dhivya prabandham


10th (AvaNi uthram) – SrI bhagavath gIthA – (English) book release, SrIperumbUthUr, dhivya prabandham updates

Events

  • Sep 9th (yesterday) – SrImath paramahsa ithyAdhi yathirAja jIyar swamy thirunakshathram – mallESvaram, Bengaluru. SrImath paramahamsa ithyAdhi vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar swamy graciously released our publication “SrI bhagavath gIthA – Simple Explanation” (English translation of all SlOkams) and SrImath paramahsa ithyAdhi yathirAja jIyar swamy kindly accepted the first copy of the same – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/892915360910879. piLLai lOkAchArya’s mumukshuppadi with mAmunigaL vyAkyAnam (yathirAja jIyar mutt publication) – kannada transliteration was graciously released by SrImath paramahsa ithyAdhi yathirAja jIyar swamy and the first copy was kindly accepted by SrImath paramahamsa ithyAdhi vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar.

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham


9th (AvaNi pUram) – SrIperumbUthUr, dhivya prabandham updates

dhivya dhESams, uthsavams

dhivya prabandham

adiyen sarathy ramanuja dasan

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Please visit our Youtube channel – https://www.youtube.com/channel/UC48yTVMtHnFqBNC8A-nXXOA .