Daily Archives: January 24, 2021

2021 – Jan – Week 5

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

30th (thai 17 – magam, dhvithIyai) – dhivyadhESams, Education/Kids,  dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


29th (thai 16 – Ayilyam, prathamai) – dhivyadhESams, Education/Kids,  dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


28th (thai 15 – pUsam, paurNami) – Book release, dhivyadhESams, Education/Kids,  dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


27th (thai 14 – punarpUsam, chathurdhaSi) – Book release, dhivyadhESams, Education/Kids,  dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham


26th (thai 13 – thiruvAdhirai, thrayOdhaSi) – Book release, dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

Book release

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


25th (thai 12 – mrgaSIrsham, dhvAdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


24th (thai 11 – rOhiNi, EkAdhaSi) – dhivyadhESams, Education/Kids,  dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams, uthsavams

SrivaishNava Education/Kids

dhivyaprabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org