Daily Archives: June 12, 2021

2021 – June – Week 3

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

19th (Ani 5 – hastham, navami) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


18th (Ani 4 – uthram, ashtami) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


17th (Ani 3 – pUram, sapthami) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


16th (Ani 2 – magam, shashti) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


15th (Ani 1 – Ayilyam, panchami) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


14th (vaikAsi 31 – pUsam, chathurthi) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham


13th (vaikAsi 30 – punarpUsam, thrithIyai) – Education/Kids, granthams, dhivyaprabandham updates

dhivyadhESams

SrivaishNava Education/Kids

SrIvaishNava granthams

dhivyaprabandham

archived in http://koyil.org , published by http://www.varavaramuni.com

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org